Skip to content

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI (https://elf.com.pl/)

Niniejsza Polityka Prywatności ma na celu wyjaśnienie zasad przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przedstawia informacje na temat Państwa podstawowych praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest TotalEnergies Marketing Polska sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Al. Jana Pawła II 80 (00-175 Warszawa), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000019835, NIP 5220100798, REGON: 010013868 (dalej także „TEMP” albo „Administrator”).

2. Kontakt

Z Administratorem mogą się Państwo skontaktować listownie na adres al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa.

W przypadku pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych uprzejmie prosimy o kontakt poprzez adres e – mail:
[email protected].

3. Dane osobowe

Dane osobowe to informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

W przypadku zbierania i wykorzystywania danych osobowych, pragniemy zachować przejrzystość w zakresie podstawy i sposobu ich przetwarzania.

Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora na zasadach zdefiniowanych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO” oraz w polskich przepisach wydanych w związku z RODO, w tym ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

TEMP bardzo poważnie traktuje bezpieczeństwo wszystkich posiadanych przez nas danych, zachowując dane osobowe w poufności oraz zabezpieczając je przed niepowołanym dostępem do nich osób trzecich, na zasadach wskazanych w powyższych aktach prawnych.

4. Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Administrator w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej przetwarza dane osobowe w następujących celach zależnych od określonego stanu faktycznego:

Cel przetwarzania Podstawa prawna oraz okres przechowywania danych
Jeżeli kontaktujesz się z nami - obsługa zapyta w tym w ramach formularzy kontaktowych dostępnych w Serwisie. Art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia i zapytania.
Dane osobowe będą przechowywane przez czas przygotowania i udzielenia odpowiedzi adresatom wiadomości. Nie dłużej jednak niż przez okres 3 lat.
Jeżeli zawarłeś z nami umowę lub przygotowujesz się do jej zawarcia - zawarcie i wykonanie umowy z klientem lub kontrahentem. Art. 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie konieczne do realizacji przez Administratora obowiązków prawnych m.in. księgowych czy podatkowych.
Dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania umowy, a po zakończeniu jej obowiązywania do czasu upływu terminów roszczeń z niej wynikających, co do zasady 3 lata, maksymalnie 6 lat.
Jeżeli jesteś pracownikiem, współpracownikiem naszego kontrahenta lub dostawcy i Twoje dane zostały nam udostępnione w związku z zawieraniem lub wykonywaniem umowy. Art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na obsłudze umowy.
Źródłem pozyskania danych jest wówczas Twój pracodawca.
Dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania umowy, a po zakończeniu jej obowiązywania do czasu upływu terminów roszczeń z niej wynikających, co do zasady 3 lata, maksymalnie 6 lat.
Dane kontaktowe oraz stanowisko otrzymaliśmy od Państwa pracodawcy/zleceniodawcy, który jest naszym kontrahentem.
Jeżeli chcesz złożyć reklamację. art. 6 ust. 1 lit. f RODO - jako realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na rozpatrzeniu skargi dostawcy Administratora dotyczącej w szczególności nieopłaconej faktury oraz podjęciu niezbędnych działań w następstwie złożonego zgłoszenia.
Dane osobowe będą przechowywane są przez 6 lat od momentu złożenia reklamacji.
Jeżeli odwiedzasz nasze social media, wchodzisz z nami w interakcje np. poprzez wysłanie wiadomości czy pozostawienie komentarza. Art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na komunikacji z użytkownikami portali społecznościowych.
Dane osobowe będą przechowywane przez czas obserwowania naszych portali społecznościowych, a w przypadku zadania pytania – przez czas udzielenia odpowiedzi, a następnie do momentu przedawnienia roszczeń.
Jeżeli prowadzimy spór albo egzekwujemy należności. Art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami.
Dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania postępowań w zakresie dochodzonych roszczeń tj. do czasu ich prawomocnego zakończenia, a w przypadku postępowań egzekucyjnych do czasu ostatecznego zaspokojenia dochodzonych roszczeń.
Jeżeli wchodzisz na nasz teren tj. kontrola dostępu, w tym monitoring na terenie administratora danych w celach podniesienia bezpieczeństwa osób przebywających na tym terenie i ochrony mienia oraz zachowania tajemnicy informacji. Art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na prowadzeniu kontroli dostępu dla osób przebywający na terenie Administratora.
Dane osobowe będą przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu, nie dłużej niż rok czasu.
Nagrania obrazu przetwarzane są wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane, i przechowywane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania, chyba że nagranie stanowi dowód w postępowaniu, wówczas do czasu prawomocnego zakończenia postępowania lub do czasu wniesienia sprzeciwu.
Jeżeli bierzesz udział w konkursach i akcjach promocyjnych, a także w organizowanych przez nas eventach. Art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na prowadzeniu konkursów i akcji promocyjnych, a także organizacja eventów.
Art. 6 ust. 1 lit. c RODO jako realizacja obowiązków prawnych ciążących na TEMP w przypadku konkursów i promocji, które podlegają rozliczeniom podatkowym.
Dane osobowe będą przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu. W zakresie realizacji obowiązków prawnych – 6 lat.
Jeśli bierzesz udział w rekrutacji. art. 6 ust. 1 lit. c RODO jako realizacja obowiązków prawnych ciążących na TEMP – w przypadku rekrutacji pracowników.
Art. 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – w przypadku umów cywilnoprawnych.
Art. 6 ust. 1 lit. a RODO na podstawie zgody – w każdym przypadku, gdy kandydat przekazuje TEMP więcej informacji niż jest to niezbędne dla procesu rekrutacji.
Dane będziemy przetwarzać przez okres 6 miesięcy od momentu zakończenia procesu rekrutacji.
Jeśli jesteś naszym pracownikiem. art. 6 ust. 1 lit b RODO, tj. przetwarzanie jest konieczne do realizacji umowy o pracę (cel zawarcia i wykonywania),
art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków ciążących na Pracodawcy takich jak np. prowadzenie akt pracowniczych oraz ich archiwizacji, ewidencjonowanie czasu pracy, wykonywanie obowiązków z zakresu BHP, a także celem prowadzenia rozliczeń finansowych, w tym podatkowych,
art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia obowiązków prawnych, w tym m.in. dotyczących, prowadzenia akt pracowniczych czy ZFŚS.
art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest konieczne dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, takich jak ewentualna konieczność odpierania lub realizacji roszczeń związanych z zawartą umową o pracę, stosowanym monitoringiem wizyjnym/monitoringiem poczty email/monitoringiem Internetu/ monitoringiem lokalizacji pojazdów służbowych,
art. 9 ust. 2 lit. b RODO w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez pracodawcę w dziedzinie prawa pracy, w tym przetwarzania danych do oceny zdolności pracownika do pracy.
Dane osobowe pracowników przetwarzamy przez okres 50 lub 10 lat od zakończenia zatrudnienia. W przypadku danych z ZFŚS po roku od zebrania weryfikuje konieczność dalszego przetwarzania. Dane nie będą przetwarzane dłużej niż 6 lat.

5. Informacja o Państwa prawach

W zakresie przewidzianym prawem osobom, których dane przetwarzamy przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, jak również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, masz prawo ją cofnąć w dowolny sposób, w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych, a więc podmiotom, którym Administrator może przekazywać dane osobowe, mogą być:

- organy państwowe lub inne podmioty upoważnione do dostępu do danych w zakresie i celu określonym w przepisach szczególnych,
- Poczta Polska oraz firmy kurierskie,
- banki w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,
- podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi wspierające jego funkcjonowanie w zakresie świadczonych usług tj. m.in. dostawcy usług IT, podmioty audytujące, podmioty świadczące usługi księgowe, podmioty świadczące usługi, wspierające proces rekrutacji, podmioty świadczące usługi marketingowe - przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy powierzenia i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

7. Przekazywanie danych poza EOG

Administrator przekazuje Dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

a. współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej dotycząca stwierdzenia zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych;
b. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
c. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.

8. Postanowienia końcowe

Uznajemy, że przejrzystość stanowi stały obowiązek, zatem będziemy regularnie dokonywać przeglądu i aktualizacji niniejszego dokumentu. Wszelkie zmiany wprowadzane przez nas do Polityki Prywatności w przyszłości będą publikowane w Serwisie.

Ostatnia aktualizacja: 16 lutego 2024 r.